خدمات آزمایشگاهی

بتن

1. دستگاه آزمایش تلفیقی و تسریع شده اندازه گیری مقاومت الکتریکی، انتقال یون کلراید در بتن و تعیین نفوذپذیری بتن در مقابل یون کلراید با کنترل دمایی خودکار

2. جک بتن شکن (3 عدد با ظرفیت های متفاوت و با قابلیت اندازه گیری تنش و کرنش)

3. دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری آب در بتن

4. دستگاه آزمایش کنترل کارایی بتن خودتراکم

5. دستگاه تعیین زمان کانزیستومتر بتن

6. دستگاه تعیین ضریب تراکم بتن

7. دستگاه تعیین هوای بتن تیپ A

ژئوتکنیک

1. دستگاه آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس

2. دستگاه آزمایش سه محوری دینامیکی

3. دستگاه آزمایش تک محوری دیجیتال

4. دستگاه آزمایش تحکیم (3 عدد)

5. تجهیزات آزمایش نفوذپذیری با بار ثابت

6. تجهیزات آزمایش نفوذپذیری با بار افتان

7. تجهیزات کامل انجام آزمایش هیدرومتری شامل میکسر، مزور و چگالی سنج

8. دستگاه کاساگراند برقی

9. دستگاه سی بی آر ـ مارشال تمام اتوماتیک

10. دستگاه شبیه ساز انجماد و ذوب

قیر

1. تجهیزات تعیین نقطه نرمی قیر

2. دستگاه نفوذ سوزن استاندارد قیر

3. تجهیزات تعیین نقطه اشتعال قیر به روش باز

4. دستگاه داکتیلیتی قیر (تعیین خاصیت کشسانی قیر)

5. دستگاه حمام آسفالت با نمایشگر دیجیتال

مخلوط آسفالتی

1. چکش تراکم برقی اتوماتیک

2. چکش تراکم دستی

3. دستگاه سی بی آر ـ مارشال تمام اتوماتیک

آزمایش های کلی

1. دستگاه تحلیلگر دینامیکی سازه (دستگاه آنالیز مودال)

2. آزمون کشش عمومی (با ظرفیت 250 کیلونیوتن معادل 25 تن)

3. آزمون کشش عمومی (با ظرفیت 20 کیلونیوتن معادل 2 تن)

4. دیتالاگر

5. کابین تست شرایط محیطی

6. اندازه گیری وزن مخصوص مصالح سنگی و بتن سخت شده (ارشمیدس)